Al vele jaren wordt er gesproken over de toekomst van Westvoorne, ja over de toekomst van de gemeente Westvoorne, en dan gaat het direct ook over de toekomst van Oostvoorne, Rockanje en Tinte.

In 2013 werd er nog gesproken over een krimpgemeente omdat het inwonersaantal na een aantal jaren van beperkte groei, in 2004 weer op het niveau van 1995 zat, inmiddels realiseren we de laatste jaren weer een groei van 7% en gaan we richting de 15.000 inwoners.

Nu dat ook de provincie Westvoorne een woningbouw opgave heeft gegeven, wat groei betekend, wordt er meer en meer gekeken hoe we onze gemeente nog beter op de kaart kunnen zetten op het gebied van dienstverlening, wonen, recreatie, natuurontwikkeling en economie.

Deze en andere opgaven betekenen dat er een steeds groter beroep gedaan wordt op de ambtelijke organisatie van de gemeente Westvoorne. Door middel van diverse onderzoeken is aangetoond dat deze opgaven niet zonder meer door de bestaande organisatie uit te voeren zijn. Een aantal jaren geleden is hierom besloten om de 3 gemeentelijke organisaties van de gemeentes Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne samen te voegen in een Werk Organisatie Voorne (WOV) om vervolgens te bezien of een volgende stap, gemeentelijke herindeling een logisch gevolg zou zijn. Deze WOV is door verschillende en bekende oorzaken niet van de grond gekomen.

De VVD fractie heeft er nooit een geheim van gemaakt dat om de krachten optimaal te bundelen de tussenstap, vorming van een WOV, onnodig en ongewenst was. Wat de VVD betreft had direct doorstappen naar een gemeentelijke herindeling de voorkeur.
Maar omdat er een meerderheid was voor zelfstandig blijven en de vorming van een WOV, hebben we ons daarbij neergelegd.

Ziet de VVD fractie dan nu een gemeentelijke herindeling als de beste optie voor de gemeente Westvoorne. Ja.
Het alternatief, zelfstandig blijven, is ook een optie, al zal dit gaan betekenen dat onze ambtelijke organisatie flink zal moeten groeien, er veel meer gemeenschappelijke regelingen zullen moet worden aangegaan met de regio omdat gemeentes voor steeds grotere, complexe en duurdere uitdagingen komen te staan.
Hierdoor worden we als kleine gemeente meer en meer ondergesneeuwd door grotere gemeentes, zullen de gemeentelijke lasten voor de inwoners substantieel gaan stijgen om alle kosten te kunnen blijven betalen en verliezen wij aan slagkracht in de regio.
Investeringen in infrastructuur, woningen,scholen, zorg en verenigingen zullen meer en meer onder druk komen te staan als zelfstandige kleine gemeente. Een situatie die volgens de VVD niet wenselijk en verstandig is.

Is de VVD fractie dan van mening dat de tijd rijp is voor een gemeentelijke herindeling met Brielle en Hellevoetsluis, op de eerst mogelijke fusie datum van 1-1-2023 ?
Wij zijn van mening dat er gesprekken geopend moeten worden om tot een ovewogen en gebalanceerde gemeentelijke herindeling met Brielle en Hellevoetsluis te komen.
Bij het ingaan van dit traject zullen we gebruik moeten maken van de geleerde lessen van het mislukken van de Werk Organisatie Voorne (WOV), maar ook gebruik maken van die zaken die wel goed zijn gegaan.

Wij maken ons echter zorgen over een stroom negatieve berichten over de financiële en organisatorische situatie met betrekking tot één van de gewenste fusie partners. Wij als VVD dringen er net zo als onder andere de VVD Brielle op aan dat er voor de drie gemeenten een gezamenlijk Due–Diligence onderzoek plaats gaat vinden.

Ook zijn wij van mening dat dit traject zeer zorgvuldig moet worden gelopen en dat de datum 1-1-2023 een streefdatum mag zijn, maar niet een doel op zichzelf.

Hierbij een aantal voor de VVD fractie belangrijke punten die wij het college willen meegeven m.b.t. de komende gesprekken met Brielle en Hellevoetsluis:

  • Onafhankelijke procesbegeleider en voorzitter die tot op heden niet betrokken is geweest bij de vorming van de WOV of een relatie heeft met een van de 3 gemeentes.
  • Duidelijke rol voor burgemeester, college en raad in het fusie traject.
  • Realistisch tijdspad.
  • Financiële scan door de provincie en het door Brielle en ons gewenste Due Diligence onderzoek.
  • Draagvlak en betrokkenheid creëren bij medewerkers en inwoners.
  • Kernen beleid, behoud van identiteit en karakter.
  • Service gerichte organisatie die dicht bij de inwoners staat en werkt vanuit buiten naar binnen.
  • Duidelijke aandacht voor vestigingsklimaat, natuur en recreatie voor onze dorpen.
  • Positie woningbedrijf Westvoorne.

Voorzitter als de raad van Westvoorne besluit om het traject van een gemeentelijke fusie op te starten met Brielle en Hellevoetsluis zullen wij als VVD Westvoorne ons optimaal inspannen om onze gemeente Westvoorne zo optimaal mogelijk voor te bereiden en klaar te maken voor een mooie toekomst van Oostvoorne, Rockanje en Tinte in de nieuw te vormen gemeente.

Ook in de nieuwe gemeente zullen wij niet als VVD Westvoorne maar als VVD Voorne voor onze burgers klaar staan.